Miljö

Verksamhetens kvalitet från första kontakt till överlåtelse samt miljöhänsyn är för varje anställd en viktig sak och alla våra anstalldä har fått utbildning utifrån denna princip.

Vår personal är utbildad inom både härdplasthantering och brandskydd. Vid relining så använder vi en glasförstärkt polyester Jotun baltoflake ecolife. som är slitstark och motståndskraftig mot det slitage som sker i ett avloppssystem. Arbetsmetodiken som vi utvecklat ger inga giftiga spillprodukter och den härdade plasten sorteras utan klassning bland brännbart material och kan deponeras vid vilken avfallsstation som helst.

Vi stöder “avgifta byggandet” och använder inga kemikalier som överskrider deras gränsvärden. Vi har ett genomförande som är anpassad för att möta de krav som du som fastighetsägare ställer på ett hantverksföretag som ska utföra arbete inne i lägenheter och kontor. Vi är engagerade och lyhörda för de behov som uppstår vid denna typ av uppdrag i en fastighet och all vår personal har fått utbildning i ett förhållningsätt som är öppet och trevligt mot de boende i lägenheterna.

Ibland så kan traditionellt byte av golvbrunn och rörledningar i golvet bli nödvändigt i samband med att man renoverar badrummen i en fastighet. Här relinar vi de vertikala stamledningarna fram till wc-röret och dess gren där man kopplar på nya plaströr. Då slipper man riva och kanske även frilägga eventuell asbest som förr användes i isoleringsmaterial som avloppsrören kläddes med.

Avgifta byggandet är ett samlingsprojekt i Sverige mellan Fastighetsägarna, SABO, Riksbyggen, HSB, Svenska Kommunförbundet, Statens Fastighetsverk, Villaägarnas Riksförbund, Hyresgästföreningen, Vägverket och som syftar till att minska användandet av hälso- och miljöstörande ämnen inom byggbranchen.
Projektet har tagit fram en avvecklingslista med tio ämnen som alla har en eller flera skadliga egenskaper för människor. Genom att använda det bästa möjliga alternativet och inte överskrida de uppsatta gränsvärdena så tar vi ett steg mot giftfri miljö som är ett av riksdagens femton nationella mål för att nå det hållbara samhället. Relino Pipe Ab i Finland följer också dessa regler och bestämmelser.